Tisá a ostrov - lezení 7/2004

01 Tisá a Ostrov 02 Tisá a Ostrov 03 Tisá a Ostrov 04 Tisá a Ostrov 05 Tisá a Ostrov

06 Tisá a Ostrov 07 Tisá a Ostrov 08 Tisá a Ostrov 09 Tisá a Ostrov 10 Tisá a Ostrov

11 Tisá a Ostrov 12 Tisá a Ostrov 13 Tisá a Ostrov 14 Tisá a Ostrov 15 Tisá a Ostrov

16 Tisá a Ostrov 17 Tisá a Ostrov 18 Tisá a Ostrov 19 Tisá a Ostrov 20 Tisá a Ostrov

25. května 2011 v 23:08:28 by Verzana » zpet na fotky